Výzva všem lidem,

kteří si ještě vzpomenou

na svobodu a lidská práva jako levicové ideály

 

Jsme levičáci různých proudů, kteří se kvůli vyhrocení globálního vývoje na různých rovinách spojili, aby společně bojovali za demokratickou budoucnost ve svobodě a míru a za udržení základních lidských práv pro všechny.

Sjednotili jsme se ve skupině ,,Svobodná levice“. Spojuje nás odmítání protidemokratických opatření, která se v Německu i ve světě uplatňují ve jménu údajné ochrany před koronavirem.

Máme za to, že kapitalistické struktury, nepřiměřeně autoritativní jednání vlád a levice, která se omezuje výlučně na identitní a symbolickou politiku, nemůžou nabídnout adekvátní odpovědi na globální problémy, které se v době koronavirové pandemie staly zřetelnými a hrozí masivním převratem.

 • Globální růst hladových krizí (včetně Evropy)
 • Masivní nezdary při boji s chudobou, ničení společenského pokroku a globálního blahobytu, masová nezaměstnanost
 • Ničení společenských výdobytků, především na globálním Jihu, pokud jde o lidská práva, rovnoprávnost, spravedlnost mezi pohlavími
 • Masivní urychlování digitalizace bez demokratického podílu a uvážení důsledků pro společnost, demokracii a lidi (např. společnost dvou tříd)
 • Nucená digitalizace a ji doprovázející kontrola a dohled
 • Telemedicínské zásobování z retorty, zavírání nemocnic i během pandemie, péče o pacienty pomocí umělé inteligence, bez ohledu na potřeby lidí
 • Růst autoritativního počínání vlád a vůdcovského stylu; z toho plyne hrozící globální transformace demokracií v autoritářské postdemokracie
 • Další odbourávání základních lidských práv
 • Ničení sociálních základů, ničení infrastruktury, společného vlastnictví, autarkie. Privatizace důležité infrastruktury do stále menších superkoncernů
 • Masivní koncentrace médií, vliv digitálních koncernů na žurnalistiku
 • Koncentrace bohatství; další masivní přerozdělování zdola nahoru
 • Závislost na velkých koncernech při zásobování
 • Masivní štěpení společnosti a zužování názorového koridoru
 • Hrozící urbanizace a nucené vylidnění venkova a s tím pekarizace v oblasti bydlení a života
 • Rizika válek a násilných povstání
 • Ničení vybojovaných etických standardů ve vědách. Příklad: celoživotní boj Ruth Hubbardové (první řádné profesory přírodních věd na Harvardově univerzitě) za etické zásady v lidské genetice a ve vědách je mařen a překračován. Místo toho hrozí nový nárůst neetických praktik jako nová eugenika
 • Růst domácího násilí, znásilnění, týrání, psychických a duševních onemocnění kvůli lockdownu a zatížení opatřeními. Mezi oběti patří i velmi mladí a velmi staří lidé a menšiny, již své utrpení často vůbec nemohou sdělit.
 • Rostoucí ekologické hrozby
 • Stoupající diskriminace a poškozování lidí s přiznaným, nutným osvobozením od nošení roušky
 • Ničení umění, kultury a svalení zátěže opatření především na soukromý sektor

Seznam by mohl být ještě dlouhý. Proto je třeba silné levice, aby čelila aktuálnímu vývoji a rostoucím problémům v důsledku pandemického dění a opatření.

Kdo je Svobodná levice?

Svobodná levice se chce zasazovat o zřízení svobodné a spravedlivé společnosti a odstranění vykořisťování lidí utlačovatelským systémem a pevně se drží klasického levicového ideálu. Protože se od něj mnoho levicových stran, organizací a uskupení téměř úplně vzdálilo a hraje do karet vykořisťovatelskému systému, směřuje naše kritika i na ně. Zenit je dávno překročen, obrat, který musí přijít zdola, je nezbytně nutný!

Zadalší odmítáme zkreslování a rámcování pojmů a definic, které se snaží zdiskreditovat jakoukoli kritiku panujícího systému, vlád, koncernů a mocenských elit jako ,,genuinně antisemitskou“ (srov. výroky Anetty Kahanové) nebo ,,strukturálně antisemitskou“, ,,pravicovou“, ,,syrová prohlášení“ a ,,konspirační“ apod. Tady vidíme do společenského a politického ohně přilévat olej zvláště velké části médií, které otravují, podvazují jakékoli demokratické procesy a politicky a v rámci společnosti dále popohánějí štěpení a roztržky. Pojmy jako antisemitismus nebo pravicový tím navíc jsou okrádány o jakýkoli význam, což pokřivuje a zneškodňuje porozumění společenskému problému skutečného antisemitismu, a tím boji proti pravicovým a antisemitským strukturám a vzorcům myšlení více škodí, než přispívá.  

Demokratické hnutí odporu proti koronavirovým opatřením je jedním z největších hnutí ,,zdola“ od doby poválečného Německa. Je zcela konformní s tradičními hodnotami a cíli emancipačních a levicových hnutí před rokem 2020, jako demokracie zdola a sebeurčení, odhlédnuto od některých pokusů o instrumentalizaci a přešlapů. Nepřipustíme, aby byla tato šance promarněna a pozitivní výdobytky minulých hnutí odporu a svobody bez kritiky zmařeny reakcionářskou a autoritářskou vládou!

Protože velká část politické levice toto hnutí paušálně odsuzuje, namísto aby se konstruktivně konfrontovala s jejími obsahy, promeškává jedinečnou historickou příležitost získat pozornost, nastolit esenciální požadavky na veřejné blaho, rozvinout vize budoucího soužití a čelit vývoji k autoritářskému režimu. Z velké části zažíváme reakci místo akce. Převážně zůstává u reakce ,,proti pravici“ na jakékoli protesty zdola.

To je zrada všech emancipačních a levicových ideálů a záměrů a žene vposledku nové hnutí doprava (a tak tomu má zřejmě podle úmyslů imperiální propagandy také být).

Výslovně odmítáme, aby byly levicové ideály odevzdány takzvanému stakeholderskému kapitalismu a s tím zneužity a znehodnoceny pro naplnění kapitalistických cílů, nikoli humánních ideálů. Ukázat tento rozdíl je pro nás naléhavým úkolem.

Svobodná levice chce přivést k životu široké, sjednocené a jednotlivé proudy přesahující hnutí, organizovat se decentralizovaně a zdola, aby nechala vzniknout obnově emancipačního hnutí naplněnému pravou solidaritou. 

Masivní výzvy současnosti a budoucnosti můžou být zvládnuty jen humánním způsobem a jen společně se všemi lidmi. Proto potřebujeme svobodnou levici, vyzbrojenou tradičním vzorem a vizemi budoucnosti, abychom těchto cílů dosáhli.

Naše vize:

 1. Okamžité globální obnovení všech základních lidských práv, jejich zachování i a zrovna s ohledem na aktuální vývoj v digitalizaci, automatizaci a postupující výdobytky v biotechnologii
 2. Naprostá transparentnost vlád, vedoucích institucí a organizací a jejich převedení pod demokraticko-společenskou kontrolu, i soukromohospodářských mediálních struktur včetně internetových koncernů a sociálních sítí
 3. Vědecko-interdisciplinárně fundované přezkoumání dění v souvislosti s koronavirem, obsáhlou analýzu prospěchu a škod, zjištění profitérů, ovlivňování (lobbování ad.) a dalších věcí v pozadí, které se děly ve jménu a/nebo ve stínu korony
 4. Plné a férové odškodnění a nad ně jdoucí podpora všech, kteří byli koronavirovými opatřeními postiženi. Dosavadní profitéři krize musí nést zodpovědnost za finanční a společenské následky a uhradit je
 5. Podpora celospolečenské diskuse o tom, jak lze do budoucna zabránit antidemokratickým top-down-opatřením
 6. Základní práva a informační sebeurčení, právo na analogický život, intimitu vlastních myšlenek a jednání. Žádné koncerny kontrolované podvádění ve stylu blockchainových identit
 7. Budování zdravotního systému ve prospěch obecného blaha namísto čistého udržení systému, skutečná ochrana rizikových skupin, ochrana a léčba pro všechny, kteří je potřebují a chtějí. Žádné nucené izolace, žádné hospodářsky a zájmově orientované postupy
 8. Zespolečenštění důležité infrastruktury za účelem ochrany před privatizací a profitem
 9. Dobrovolné očkování: obsáhlé objasnění a kontrola bezpečnosti nových technologií na bázi genové terapie (mRNA, Vektor), absolutní dobrovolnost bez sociálního nebo existenčního tlaku a znevýhodňování. Za případné škody způsobené očkováním musí výrobce nést následky. Žádné právo na patent při financování z daní
 10. Podpora za sebe sama zodpovědných, sebe sama určujících a svéprávných občanů namísto ,,tittytainmentu“
 11. Zachování autarkních struktur pro svobodnou společnost (příklad příjem v hotovosti)
 12. Rovné zacházení a plná práva pro lidi, kteří z naléhavých důvodů (lékařských, kvůli postižení apod.) nemohou nosit roušku; tady je naléhavě třeba jednat!
 13. Používání digitalizace a nových technologií k posilování svobodnějších, nezávislých způsobů života a k podpoře živé, pravé demokracie
Zveme Vás ke společnému boji
za opravdu svobodnou a spravedlivou společnost.
V tuto chvíli budujeme regionální skupiny,
které se na Vás těší! Připojte se!
 
Jako levičáci nepokládáme za možné vyjednávat o následujících hodnotách a zásadách:
 • Všichni lidé mají stejnou hodnotu a tatáž nezcizitelná základní práva!
 • Odmítáme diskriminaci kvůli původu, barvě kůže, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci ad.!
 • Spojuje nás cíl zřízení svobodné, demokratické a spravedlivé společnosti a odstranění vykořisťování člověka člověkem!

Ať žije svoboda a lidské právo!

 

Svobodná levice 1. 1. 2021

 

více na telegramu

https://t.me/svobodna_levice